Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je spoločnosť inovatronic s.r.o. so sídlom Súhvezdná 1430/44, 82102 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537
2. Predávajúcim je spoločnosť inovatronic s.r.o. so sídlom Súhvezdná 1430/44, 82102 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.zlatecbd.sk je spoločnosť inovatronic s.r.o. so sídlom Súhvezdná 1430/44, 82108 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. Kupujúci mladší ako 18 rokov nie je oprávnený nakupovať CBD produkty
6. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
8. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
9. Pri vstupe na e-shop osoba vyjadruje súhlas s tým, že má viac ako 18 rokov.
10. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena
1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.
7. Podmienka 18 rokov - portál www.zlatecbd.sk je určený iba používateľom starším ako 18 rokov, nakoľko položky uvedené na webe je možné predávať iba osobám, ktoré majú viac ako 18 rokov. Návštevník, ktorý nedosiahol 18 rokov nie je oprávnený nakupovať produkty predávajúceho a musí stránku opustiť. V prípade pochybností o veku kupujúceho, je kupujúci povinný preukázať predávajúcemu, dopravcovi (kuriérovi) alebo predajcovi na odbernom mieste Packeta, že dosiahol vek 18 rokov, inak je predávajúci, dopravca (kuriér) alebo predajca na odbernom mieste Packeta povinný odoprieť dodanie/vydanie tovaru.

Článok IV.
Platobné podmienky
Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
1. platba na dobierku (platíte v hotovosti priamo pri preberaní tovaru),
2. platba prostredníctvom platobnej brány Gopay,
3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
5. platbu na základe darčekového poukazu,
6. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
7. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
8. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav,
9. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
10. zľavu za opakovaný nákup,
11. zľavu na základe jednorazového zľavneného kupónu,
12. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), dodací list, návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu, a to výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú predávajúcemu poskytol.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom týchto prepravných možností
7. Slovenskej pošty, a.s.,
8. prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.
9. vlastnou dopravou predávajúceho

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné predávajúci účtuje nasledovné poplatky:
1. pri doprave Slovenskou poštou a platbou v hotovosti s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 2,00
2. Pri doprave službou Doručenie na adresu kuriérom s platbouv hotovosti (zabezpečovanou kuriérskouspoločnosťou GLS alebo Remax) s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,00 €
3. Pri doprave na výdajné miesto spoločnosti Packeta s platbou v hotovosti a doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 1,00 €
4. vlastnou dopravou predávajúceho s platbou v hotovosti v okrese Bratislava - 4,00 €
5. pri doprave Slovenskou poštou s platbou vopred a doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 4,00 €
6. Pri doprave službou Doručenie na adresu kuriérom s platbou vopred (zabezpečovanou spoločnosťou GLS a Remax) s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,00 €
7. Pri doprave na výdajné miesto spoločnosti Packeta s platbou vopred a doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,00 €
8. vlastnou dopravou predávajúceho s platbou vopred v okrese Bratislava - 4,00 €
9. Vyššie uvedené poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba s miestom dodania na území Slovenskej republiky.
10. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
11. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré už bolo započítane v objednávke.
12. Predávajúci sa zaväzuje objednávku kupujúceho zabaliť primerane povahe a akosti objednaného tovaru, a to použitím trojvrstvovej lepenky s vnútornou fixáciou, prípadne obálky so vzduchovo-bublinkovou výplňou.
13. V prípade doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty sa predávajúci zaväzuje označiť takúto objednávku doplnkovou službou krehké, a to plne na jeho náklady bez účtovania si akéhokoľvek príplatku od kupujúceho.
14. Tovar, ktorý je krehkej povahy a jemnej akosti predávajúci výslovne odporúča zasielať len kuriérom, prípadne Slovenskou poštou, kde je možné doplnkovú službu krehké aplikovať.
15. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky od prepravcu obsah objednávky pred príslušným prepravcom riadne skontrolovať a prípadné poškodenia hlásiť prepravcovi a ďalej riešiť s konkrétnym prepravcom, a to predovšetkým nárokovaním si na vyplatenie vzniknutej škody na tovare, vzniknutej v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s predmetnou zásielkou pri jej doručovaní kupujúcemu.
16. Pri vzniknutí škodovej udalosti pri preprave, je kupujúci povinný takúto skutočnosť oznámiť aj predávajúcemu, a to bezodkladne, najneskôr do 1 pracovného dňa.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy
1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 1 hodiny od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odoslať elektronické odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na e-mailovú adresu reklamacie@zlatecbd.sk
3. Na odstúpenie od zmluvy slúži elektronický dokument, ktorý je možné stiahnuť po kliknutí sem. Kupujúci vyplní dokument na počítači a odošle ho v prílohe elektronickej e-mailovej správy na adresu uvedenú v predošlom bode 2. Následne sa postupuje podľa inštrukcii v samotnom dokumente , prípadne viac informácií je možné nájsť na samostatnej stránke určenej pre vrátenie tovaru do 30 dní bez udania dôvodu.
4. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, dodací list, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry
5. Vrátený tovar odporúčame zaslať prostredníctvom služby reklamačný asistent spoločnosti Packeta a to nasledovne. Po vyplnení a odoslaní dokumentu pre odstúpenie od zmluvy Vám do 24-hodín odošleme reklamačný štítok, ktorý nalepíte na krabicu, v ktorej odosielate vrátený tovar. Takúto zásielku, na ktorú nalepíte nami zaslaný reklamačný štítok, je potrebné odniesť na ktorúkoľvek pobočku spoločnosti Packeta. Ich kompletný zoznam nájdete po kliknutí na tento odkaz.
6. V prípade, ak nie je vo vašich možnostiach tovar určený na vrátenie odoslať prostredníctvom služby reklamačný asistent, zásielku môžete odoslať aj prostredníctvom iného, ľubovoľného prepravcu, akým je napr. Slovenská pošta, a to na adresu nášho skladu, ktorá je: inovatronic s.r.o. Súhvezdná 1430/44, 82108, Bratislava
7. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
8. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
9. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
10. Náklady na vrátenie prostredníctvom služby reklamačný asistent sú vo výške 2,00 € s DPH. Táto suma bude kupujúcemu zaúčtovaná v dobropise a alikvotne odpočítaná od sumy určenej na refundáciu.
11. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
12. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. Kupujúci je povinný:
2. prevziať objednaný tovar,
3. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
4. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Akékoľvek zistené nedostatky je kupujúci povinný hlásiť príslušnému prepravcovi a taktiež predávajúcemu, a to bezprostredne ihneď po zistení takéhoto poškodenia.
5. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
6. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)
I. Základné ustanovenie
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť inovatronic s.r.o. so sídlom Súhvezdná 1430/44, 82108 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: inovatronic s.r.o. Súhvezdná 1430/44, 82108 Bratislava
email: info@zlatecbd.sk
telefón: 02/2220 5412
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ Vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:
Patrik Macko, info@zlatecbd.sk
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je riadne plnenie a doručenie vykonanej objednávky
2. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie dodania tovaru v zmysle uzavretej objednávky.
3. Zo strany prevádzkovateľa Dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje maximálne
2. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)vv
3. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (spoločnosť Shoptet s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby, spoločnosť Heureka shopping s.r.o. za účelom odoslania dotazníka spokojnosti.
1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä bezpečnostnými dverami a zámkami na adrese, kde sú tieto údaje uchované.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
4. Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Odbernú lehotu určuje prepravca, ktorý kupujúceho na odbernú lehotu upozorní prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.07.2021.